GSN

Variational Autoencoders 3: Training, Inference and comparison with other models

Variational Autoencoders 1: Overview
Variational Autoencoders 2: Maths
Variational Autoencoders 3: Training, Inference and comparison with other models

Recalling that the backbone of VAEs is the following equation:

\log P\left(X\right) - \mathcal{D}\left[Q\left(z\vert X\right)\vert\vert P\left(z\vert X\right)\right] = E_{z\sim Q}\left[\log P\left(X\vert z\right)\right] - \mathcal{D}\left[Q\left(z\vert X\right) \vert\vert P\left(z\right)\right]

In order to use gradient descent for the right hand side, we need a tractable way to compute it:

  • The first part E_{z\sim Q}\left[\log P\left(X\vert z\right)\right] is tricky, because that requires passing multiple samples of z through f in order to have a good approximation for the expectation (and this is expensive). However, we can just take one sample of z, then pass it through f and use it as an estimation for E_{z\sim Q}\left[\log P\left(X\vert z\right)\right] . Eventually we are doing stochastic gradient descent over different sample X in the training set anyway.
  • The second part \mathcal{D}\left[Q\left(z\vert X\right) \vert\vert P\left(z\right)\right] is even more tricky. By design, we fix P\left(z\right) to be the standard normal distribution \mathcal{N}\left(0,I\right) (read part 1 to know why). Therefore, we need a way to parameterize Q\left(z\vert X\right) so that the KL divergence is tractable.

Here comes perhaps the most important approximation of VAEs. Since P\left(z\right) is standard Gaussian, it is convenient to have Q\left(z\vert X\right) also Gaussian. One popular way to parameterize Q is to make it also Gaussian with mean \mu\left(X\right) and diagonal covariance \sigma\left(X\right)I, i.e. Q\left(z\vert X\right) = \mathcal{N}\left(z;\mu\left(X\right), \sigma\left(X\right)I\right), where \mu\left(X\right) and \sigma\left(X\right) are two vectors computed by a neural network. This is the original formulation of VAEs in section 3 of this paper.

This parameterization is preferred because the KL divergence now becomes closed-form:

\displaystyle \mathcal{D}\left[\mathcal{N}\left(\mu\left(X\right), \sigma\left(X\right)I\right)\vert\vert P\left(z\right)\right] = \frac{1}{2}\left[\left(\sigma\left(X\right)\right)^T\left(\sigma\left(X\right)\right) +\left(\mu\left(X\right)\right)^T\left(\mu\left(X\right)\right) - k - \log \det \left(\sigma\left(X\right)I\right) \right]

Although this looks like magic, but it is quite natural if you apply the definition of KL divergence on two normal distributions. Doing so will teach you a bit of calculus.

So we have all the ingredients. We use a feedforward net to predict \mu\left(X\right) and \sigma\left(X\right) given an input sample X draw from the training set. With those vectors, we can compute the KL divergence and \log P\left(X\vert z\right), which, in term of optimization, will translate into something similar to \Vert X - f\left(z\right)\Vert^2.

It is worth to pause here for a moment and see what we just did. Basically we used a constrained Gaussian (with diagonal covariance matrix) to parameterize Q. Moreover, by using \Vert X - f\left(z\right)\Vert^2 for one of the training criteria, we implicitly assume P\left(X\vert z\right) to be also Gaussian. So although the maths that lead to VAEs are generic and beautiful, at the end of the day, to make things tractable, we ended up using those severe approximations. Whether those approximations are good enough totally depend on practical applications.

There is an important detail though. Once we have \mu\left(X\right) and \sigma\left(X\right) from the encoder, we will need to sample z from a Gaussian distribution parameterized by those vectors. z is needed for the decoder to reconstruct \hat{X}, which will then be optimized to be as close to X as possible via gradient descent. Unfortunately, the “sample” step is not differentiable, therefore we will need a trick call reparameterization, where we don’t sample z directly from \mathcal{N}\left(\mu\left(X\right), \sigma\left(X\right)\right), but first sample z' from \mathcal{N}\left(0, I\right), and then compute z = \mu\left(X\right) + \mu\left(X\right)Iz'. This will make the whole computation differentiable and we can apply gradient descent as usual.

The cool thing is during inference, you won’t need the encoder to compute \mu\left(X\right) and \sigma\left(X\right) at all! Remember that during training, we try to pull Q to be close to P\left(z\right) (which is standard normal), so during inference, we can just inject \epsilon \sim \mathcal{N}\left(0, I\right) directly into the decoder and get a sample of X. This is how we can leverage the power of “generation” from VAEs.

There are various extensions to VAEs like Conditional VAEs and so on, but once you understand the basic, everything else is just nuts and bolts.

To sum up the series, this is the conceptual graph of VAEs during training, compared to some other models. Of course there are many details in those graphs that are left out, but you should get a rough idea about how they work.

vae

In the case of VAEs, I added the additional cost term in blue to highlight it. The cost term for other models, except GANs, are the usual L2 norm \Vert X - \hat{X}\Vert^2.

GSN is an extension to Denoising Autoencoder with explicit hidden variables, however that requires to form a fairly complicated Markov Chain. We may have another post  for it.

With this diagram, hopefully you will see how lame GAN is. It is even simpler than the humble RBM. However, the simplicity of GANs makes it so powerful, while the complexity of VAE makes it quite an effort just to understand. Moreover, VAEs make quite a few severe approximation, which might explain why samples generated from VAEs are far less realistic than those from GANs.

That’s quite enough for now. Next time we will switch to another topic I’ve been looking into recently.

Advertisements

Deep Generative models – part 2: GSN, GAN and Ladder nets

Trong bài trước, ta đã nói vắn tắt về bài toán Generative Modeling trong Deep Learning. Bài này sẽ nói tiếp chuyện này một cách formal hơn, đồng thời điểm qua một số phương pháp đang “thịnh hành” trong cộng đồng gần đây. Lưu ý rằng Generative Modeling vẫn là một bài toán chưa được giải quyết trọn vẹn, thành ra có thể có vài cách tiếp cận khác không được điểm danh ở đây, và đa số các cách tiếp cận nói đến trong bài này đều vẫn còn đang ở trong tình trạng đang được nghiên cứu.

Bài toán ultimate trong học máy thống kê có lẽ là bài toán này: cho một tập mẫu \left\{x_i \right\}_{i=1}^N được lấy từ phân phối xác suất P\left(X\right) chưa biết. Xây dựng mô hình để “bắt chước” phân phối P\left(X\right) này.

Bài toán này khó vì ta giả sử rằng ta không biết gì về P\left(X\right), ngoại trừ một tập mẫu hữu hạn của nó. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, P\left(X\right) có thể rất phức tạp, chẳng hạn như mô hình sinh ra tất cả các ảnh RGB chụp phong cảnh tự nhiên, hay là ảnh X-quang chụp phổi bị ung thư, mô hình phái sinh ra thơ Shakespeare, v.v…. Trong những trường hợp như vậy, mô hình hoá trực tiếp P\left(X\right) có thể rất khó.

Mô hình mà mình nghĩ là “đơn giản” nhất trong Deep Learning để giải quyết bài toán này có lẽ là Sum-Product Networks (SPN). Ý tưởng chính của SPN là thiết kế mạng sao cho nó tractable sẵn, vì vậy huấn luyện SPN không cần phải quan tâm đến partition fuction, vì tính partition fuction trong SPN lúc nào cũng tractable (by construction). Mặc dù ý tưởng này rất tốt, nhưng một vài kết quả thực nghiệm cho thấy chính vì ràng buộc này mà có thể lớp hàm SPN có thể xấp xỉ không đủ lớn để mô hình hoá các phân phối phức tạp trong thực tế.

Ngoài SPN, một mô hình khác có vẻ hứa hẹn sẽ giải quyết được vấn đề này là Autoencoders, nhất là thể loại Denoising Autoencoder (DAE). DAE là mô hình rất đơn giản với chỉ một hidden layer. Đầu tiên ta chọn một phân phối nhiễu \mathcal{C}\left(\tilde{X}\vert X\right). Với mỗi mẫu “sạch” X từ phân phối P\left(X\right), ta áp dụng mô hình nhiễu, chẳng hạn nếu X là ảnh thì ta có thể thêm nhiễu Gaussian vào để tạo thành bản “lỗi” \tilde{X}. Sau đó ta đưa \tilde{X} vào cho DAE và huấn luyện để nó làm sạch nhiễu cho ta mẫu X ban đầu.

Nói theo ngôn ngữ function approximation thì DAE thực chất được huấn luyện để xấp xỉ phân phối có điều kiện P\left(X \vert \tilde{X}\right) (gọi là reconstruction function, vì đây là hàm sẽ cho ta phiên bản sạch X từ bản nhiễu \tilde{X}). Người ta cho rằng xấp xỉ P\left(X \vert \tilde{X}\right) dễ hơn nhiều so với xấp xỉ P\left(X\right), vì về cơ bản P\left(X \vert \tilde{X}\right) sẽ gồm ít mode hơn so với P\left(X\right). (more…)

Deep Generative models : Recent advances – part 1

Một cách khá “mỉa mai”, thành công của Deep Learning gần đây chủ yếu tập trung trong các bài toán supervised, trong đó các mô hình Deep Learning chủ yếu học phân phối xác suất có điều kiện của label cho truớc input data. Một trong những ưu điểm đuợc quảng cáo nhiều nhất của Deep Learning là khả năng học feature từ dữ liệu, cuối cùng quy về thành việc học một chuỗi các hàm đơn giản, nhưng lồng với nhau để xấp xỉ phân phối xác suất cần học. “Nghệ thuật” Deep Learning, cuối cùng chẳng qua chỉ là nghệ thuật xấp xỉ một hàm số phức tạp (phân phối xác suất nào đó) bằng một chuỗi các hàm đơn giản. Ngay cả khi đó, nguời ta vẫn cần phải cung cấp nhãn thì các feature mới tốt đuợc. Học các feature từ dữ liệu không có nhãn (Unsupervised Feature Learning) vẫn là một bài toán khó.

Unsupervised Feature Learning không chỉ có mỗi K-means hay PCA (và họ hàng của nó). Sau thời của các phương pháp tuyến tính (PCA, SVD,…) thì đến thời của kernel methods và hằng hà sa số các phương pháp non-linear khác, gọi chung là manifold learning. Mặc dù các phương pháp này là non-linear, thông thường chúng cũng chỉ là một mapping từ không gian ban đầu sang không gian feature mới.

Một cách tổng quát, mapping từ không gian này sang không gian khác có thể biểu diễn bằng 1 hàm f: X \rightarrow D, biến mỗi phần tử x \in X thành f\left(x\right) \in D. Tùy vào f là hàm tuyến tính hay phi tuyến mà ta gọi thuật toán tuơng ứng. Các phuơng pháp feature learning khác nhau ở chỗ mỗi phương pháp sử dụng một vài giả sử a priori nào đó về dạng của hàm f, chẳng hạn với PCA thì f là hàm tuyến tính f(x) = Ax, với auto-encoder thì f(x) = \sigma(Ax +b), với mục tiêu là reconstruct đuợc dữ liệu ban đầu, v.v…

(more…)