ImageNet 2013

Kết quả ImageNet 2013 đã được công bố ở đây.

Khác năm trước, năm nay ImageNet có thêm task localization (phải xác định bounding box). Tuy nhiên có vẻ neural network vẫn tiếp tục tỏ ra ưu thế. Các đội trong top đầu như OverFeat, Clarifai, ZF, và tất nhiên cả Toronto, đều dùng neural nets. Đặc biệt đội OverFeat của Yann LeCunn dùng convnet để dẫn đầu trong task localization.
Các đồng chí NUS (Singapore) cũng đạt kết quả khá cao trong task 2.
Các đội khác chắc sẽ publish mô hình trong thời gian tới.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s